Barion Pixel
  >  Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

A tájékoztató ismereti az oldalon rögzített adatok kezelésének jogszabályi hátterét, jogalapját, célját, a kezelt személyes adatok körét, valamint az adatkezelés időtartamát és helyét.

Amennyiben Ön nem egyezik bele, hogy adatai Adatkezelő tudtára jussanak, keressen minket személyesen.

 • Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Kovács- Kasler Anita (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési biztos: Kovács-Kasler Anita

Tel.: +36706052461

Az adatkezelő székhelye: 7200, Dombóvár, Katona József utca 40./1369

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 55783080

Adószáma: 57184078-1-37

Az adatkezelő e-mail címe: info@ringababy.com

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megillető jogok:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • A megrendelések rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Megrendelő hozzájárulása.

 • A megrendelések rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés célja

A megrendelések adatait Adatkezelő azért tárolja, hogy az esetlegesen a megrendelést követően felmerülő fogyasztóvédelmi / számviteli kérdésekre könnyebben választ adhasson.

 • A megrendelések rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés megvalósulása

Adatkezelő által üzemeltett wooCommerce alapú webáruházának admin felületén minden leadott sikeres és sikertelen megrendelés adatai elmentésre kerülnek, a webshopon leadott sikeres és sikertelen megrendelésekről Adatkezelő visszaigazoló e-mailt kap, melyeket egy gyűjtő Gmail fiókban archivál.

Az adatkezelés során az alábbi adatok kerülnek tárolásra: Szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím,e-mail cím és telefonszám, megrendelt termékek listája, azok ára, a megrendelés ideje és azonosító száma.

A weboldal és a honlap tárhely szolgáltatójának adatai:

 • Tárhely.EU. Kft
 • Honlap: tarhely.eu
 • e-mail: support@tarhely.eu
 • Székhely: 1144, Budapest, Ormánság u. 4.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42

A Gmail gyűjtő fiókot fenntartó Google adatai:

 • Google LLC (“Google”)
 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
 • A „Kapcsolat” menüpont alatt íródott üzenetek rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Megrendelő hozzájárulása.

 • A „Kapcsolat” menüpont alatt íródott üzenetek rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés célja

Adatkezelő által üzemeltett WordPress alapú honlap “Kapcsolat” menüpontja alatt íródott üzeneteket Adatkezelő a fent már említett Gmail gyűjtő fiókjában archiválja, azért, hogy az esetlegesen az üzenet megírását követően felmerülő fogyasztóvédelmi / számviteli kérdésekre könnyebben választ adhasson.

 • A „Kapcsolat” menüpont alatt íródott üzenetek rögzítéséhez kapcsolódó adatkezelés megvalósulása

Adatkezelő által üzemeltett WordPress alapú honlap “Kapcsolat” menüpontja alatt íródott üzeneteket Adatkezelő saját Gmail gyűjtő fiókjában archiválja.

Az adatkezelés során az alábbi adatok kerülnek tárolásra: az üzenetküldő e-mail címe és a szövegtörzs

A Gmail gyűjtő fiókot fenntartó Google adatai:

 • Google LLC (“Google”)
 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
 • A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján történik.

 • A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés célja

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 • A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés megvalósulása

Számláinkat a Billingo online számlázó program segítségével állítjuk ki, az itt kiállított számlákat a Billingo rendszerében tároljuk.

A számlázás során az alábbi adatok kerülnek tárolásra: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (adószám).

A Billingo.hu üzemeltetője:

 • Cégnév: Octonull Kft
 • Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
 • Iroda: 8230 Balatonfüred Jókai u 5.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-1981177, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága
 • Adószám: 25073364-2-42

A kiállított számlákat az Adatkezelő kinyomtatott formában a folyó évet követő év június 1-ig könyvelőjénél, ezt követően székhelyén archiválja és a számviteli törvényben előírt kötelezettségének eleget téve 8 évig megőrzi.

 • Könyvelés: Hoffmanné Klemm Szilvia EV, 7200, Dombóvár, Csokonai V. M. u. 64.
 • Székhely: 7200, Dombóvár, Katona József utca 40
 • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Megrendelő hozzájárulása.

 • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés célja

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a Megrendelő igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a megjelölt szállítási címre.

 • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés megvalósulása

Csomagjainkat a GLS futárszolhálat segítségével jutattjuk el Megrendelőinknek.

A kiszállítás megrendelésének folyamán az alábbi adatok kerülnek tárolásra: Szállítási név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám.

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Székhely: 2351, Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44

Amennyiben megrendelő nem kívánja szállítási adatait Adatkezelő és / vagy a GLS tudtára adni, az adatok közlése nélkül, személyes átvétellel is lehetősége van hozzájutni a megrendelt termék(ek)hez.

 • Cookie-k használatával kapcsolatos tudnivalók

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
 • Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
 • Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
 • employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.